Es diferencien cinc fases durant el procés d'elaboració d'un POUM:

Fase 0. Fase prèvia. Acord d'inici de revisió de planejament. El consistori municipal aprova la
tramitació de formulació o revisió del planejament urbanístic municipal.

 • Fase 1. Avanç de planejament.
 • El consistori aprova i sotmet a informació pública els avanços
  dels instruments de planejament urbanístic. El document d'Avanç de POUM ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.

  Fase 2. Aprovació inicial. El consistori aprova la proposta inicial del POUM. El document s'exposa a informació pública per un termini d'un mes per recollir possibles al·legacions. Durant aquest període, se sol·licita un informe als organismes amb competències sectorials, que l'han d'emetre dins aquest termini.

  Fase 3. Aprovació provisional. El consistori aprova de nou la proposta un cop resoltes les al·legacions. Després, el document s'envia a la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament.

  Fase 4. Aprovació definitiva. La Comissió territorial d'Urbanisme sol acordar l'aprovació definitiva del document amb prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d'informació pública però que requereixen la redacció d'un document refós.

  Fase 5. Text refós de l'aprovació definitiva. Un cop l'Ajuntament ha verificat el text refós, aquest es tramet de nou a la Comissió territorial d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment en el qual el nou planejament serà executiu.

  Per què serveix el POUM?

  El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els seus carrers, els seus edificis, parcs i
  equipaments, però també el seu entorn rural i la seva relació física amb els municipis veïns.

  Com hi puc participar?

  El POUM és una de les eines més complertes de les que disposa un municipi per donar forma al seu futur. Ofereix la possibilitat a tota la ciutadania a reflexionar sobre la ciutat que volem fer.

  S’hi pot participar a títol individual, formulant suggeriments a l’equip redactor, responent les enquestes de percepció, o bé assistint i participant en les sessions de treball que es duran a terme en els diferents barris de la ciutat.