Pagament multa manuscrita

Aquesta pantalla permet generar un document per fer el pagament d'una multa manuscrita. El document resultant, pot ser presentat a les següents entitats bancàries col·laboradores:
  • Caixa d'estalvis i pensions de Barcelona "la Caixa" o al ServiCaixa.
  • Catalunya Caixa
  • Banc de Bilbao Bizcaya Argentaria (BBVA)
  • per internet a www.manresa.cat/pagaments

Cal que ompliu tots els camps indicats tal i com apareixen a la butlleta:
No es poden pagar aquí les multes de parquímetre ni les que incorporin un codi de barres.
Data:
Hora:
Classe:
Marca:
Model:
Matricula/bastidor:
Color:
Lloc:
Fet:
Article:
Import: (sense descompte)
Conductor:
Dni:
Adreça:
Entrega a mà:
Denunciat:
Denunciant:
Observacions:
Exp.núm:
M-