Simulació de Plusvàlua

Simulació del càlcul de la quota de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ("Plusvàlua")

Més informació sobre l'impost i tramitació en línia aquí.

Referància cadastral* (20 digits)
Data d'adquisició*   Calendari (dd/mm/aaaa)
Data de transmissió*   Calendari (dd/mm/aaaa)
Valor del sòl* (Sense separadors de milers p.ex. 1234,56)
Any (del valor del sòl)* (4 digits p.ex. 2009)