El  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de Manresa i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística:
- Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
- Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
- Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.